ഇന്ത്യൻ സിനിമ 101 വർഷങ്ങൾ  101 ചിത്രങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ സിനിമ 101 വർഷങ്ങൾ 101 ചിത്രങ്ങൾ

ദേശം പൗരത്വം സിനിമ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി കെ ജോസഫ്‌
വംശം, ദേശം, ഭാഷ, മതം, ജാതി, പൗരത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ സംഘർഷങ്ങളും പിളർപ്പുകളും നിലവിളികളും സിനിമയിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രാനുഭവമായി മാറുന്നതെങ്ങനെയെന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സിനിമകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം; ഇമേജുകളുടെ ജീവിതസഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചുകൂടിയുള്ള പഠനങ്ങളായി മാറുന്ന ചലച്ചിത്രനിരൂപണ ഗ്രന്ഥം.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205417-1
1st
192
2010
Cinema
-
MALAYALAM
വംശം, ദേശം, ഭാഷ, മതം, ജാതി, പൗരത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ സംഘർഷങ്ങളും പിളർപ്പുകളും നിലവിളികളും സിനിമയിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രാനുഭവമായി മാറുന്നതെങ്ങനെയെന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സിനിമകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം; ഇമേജുകളുടെ ജീവിതസഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചുകൂടിയുള്ള പഠനങ്ങളായി മാറുന്ന ചലച്ചിത്രനിരൂപണ ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദേശം പൗരത്വം സിനിമ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്