ദൈവനാമത്തില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി പി നായര്‍
സംസ്ഥാനത്തെ മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്‌കാരക്കമ്മിഷന്‍ അംഗവുമായിരുന്ന സി പി നായരുടെ നര്‍മ്മ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ദൈവനാമത്തില്‍. സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവയിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണീ ഗ്രന്ഥം. ഈ പുസ്തകം വന്‍തോതില്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട്.
₹160.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9390301959
1st
128
2021
Humorous Essays
Stories
MALAYALAM
സംസ്ഥാനത്തെ മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്‌കാരക്കമ്മിഷന്‍ അംഗവുമായിരുന്ന സി പി നായരുടെ നര്‍മ്മ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ദൈവനാമത്തില്‍. സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവയിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണീ ഗ്രന്ഥം. ഈ പുസ്തകം വന്‍തോതില്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദൈവനാമത്തില്‍