ദൈവം ഒളിവിൽ പോയ നാളുകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിധു വിൻസെൻറ്
കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായ വിധ വിൻസെന്റിന്റെ ഈ യാത്രാപുസ്തകം നമ്മുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ കോറിയിട്ട വാക്കുകളും വരകളുമായി മാറും.
₹280.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485258
2nd
136
2023
Travelogue
-
MALAYALAM
കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായ വിധ വിൻസെന്റിന്റെ ഈ യാത്രാപുസ്തകം നമ്മുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ കോറിയിട്ട വാക്കുകളും വരകളുമായി മാറും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദൈവം ഒളിവിൽ പോയ നാളുകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്