മലബാര്‍ കലാപം ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യയശാസ്ത്രം

മലബാര്‍ കലാപം ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യയശാസ്ത്രം

മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജി വിജയകുമാർ
ക്യൂബയുടെ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ചരിത്രം ശ്രീ.വിജയകുമാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകുന്നു.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126208234
1st
120
2012
-
-
MALAYALAM
ക്യൂബയുടെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രവും ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവഗതിയും വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ വിജയകുമാര്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്