ഭവാനിപ്പുഴ സാക്ഷി

ഭവാനിപ്പുഴ സാക്ഷി

മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജി വിജയകുമാർ
ക്യൂബയുടെ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ചരിത്രം ശ്രീ.വിജയകുമാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകുന്നു.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126208234
1st
120
2012
-
-
MALAYALAM
ക്യൂബയുടെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രവും ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവഗതിയും വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ വിജയകുമാര്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്