ഡ്രാക്കുള

ഡ്രാക്കുള

സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്രപഠനം

സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്രപഠനം

സി പി ഐ (എം) രൂപീകരണം ഒരു ചരിത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ചന്തവിള മുരളി
ആശയപരമായ ഭിന്നതയുടെ പേരില്‍ വ്യത്യസ്ത പാര്‍ട്ടികളായി മാറിയവയാണ് സി പി ഐ (എം) ഉം സി പി ഐയും. ആ ആശയഭിന്നതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.
സാധാരണ വില ₹550.00 പ്രത്യേക വില ₹500.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018619
2nd
348
2021
-
MALAYALAM
ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ, പാര്‍ട്ടി കടന്നുവന്ന വഴിത്താരകളെയും അതിന്റെ പ്രയാണത്തിനിടയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയസമരങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ശരിയായ വിപ്ലവ പാതയില്‍ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആശയപരമായ ഭിന്നതയുടെ പേരില്‍ വ്യത്യസ്ത പാര്‍ട്ടികളായി മാറിയവയാണ് സി പി ഐ (എം) ഉം സി പി ഐയും. ആ ആശയഭിന്നതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സി പി ഐ (എം) രൂപീകരണം ഒരു ചരിത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്