ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യമാല

ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യമാല

ഓസിലെ അൽഭൂത  മാന്ത്രികൻ

ഓസിലെ അൽഭൂത മാന്ത്രികൻ

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍ കണക്കു ചെയ്യാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം ആര്‍ സി നായര്‍
കണക്കിലെ എളുപ്പവഴികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ട്രാഷന്‍ബര്‍ഗ് രീതിയും വേദഗണിത സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. മത്സരപ്പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും അനിവാര്യമായ കൃതി.
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹170.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753907
1st
136
2023
Study
-
Malayalam
കണക്കിലെ എളുപ്പവഴികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ട്രാഷന്‍ബര്‍ഗ് രീതിയും വേദഗണിത സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. മത്സരപ്പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും അനിവാര്യമായ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍ കണക്കു ചെയ്യാം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്