മാജിക് മൗണ്ടന്‍

മാജിക് മൗണ്ടന്‍

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗം 1 [ 1940 ]

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗം 1 [ 1940 ]

Communist Movement in KeralaOrigins and Growth

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
The history of the communist movement in Kerala is unique in many ways. It evolved from the anti-feudal agitations and anti-colonial movements in Kerala. It is also having its roots in the social reform movements in Kerala society. Proper analysis and study of the history of the communist movement of Kerala is very important. EMS wrote extensively in this regard. His methodology in analysing and studying history gives this book a unique status.
സാധാരണ വില ₹410.00 പ്രത്യേക വില ₹395.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468048
1st
336
2022
-
Praveen
ENGLISH
The history of the communist movement in Kerala is unique in many ways. It evolved from the anti-feudal agitations and anti-colonial movements in Kerala. It is also having its roots in the social reform movements in Kerala society. Proper analysis and study of the history of the communist movement of Kerala is very important. EMS wrote extensively in this regard. His methodology in analysing and studying history gives this book a unique status.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:Communist Movement in KeralaOrigins and Growth
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്