മാര്‍ക്‌സിസംഒരു കൈപ്പുസ്തകം

മാര്‍ക്‌സിസംഒരു കൈപ്പുസ്തകം

കോടിയേരിഎന്ന രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യന്‍

കോടിയേരിഎന്ന രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യന്‍

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ സമകാലിക വായന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി രാജീവ്
എക്കാാലത്തെയുംം ശാാശ്വത സത്യങ്ങ ള്‍ എന്ന നിിലയ്ക്കല്ല, ഓരോ കാാലഘട്ടത്തി ലെയും യാാഥാാര്‍ഥ്യയങ്ങളോട് പ്രതി പ്രവര്‍ത്തിിച്ചു നിരന്തരമായി നവീകരിക്കപ്പെടുന്നവയായിരിക്കണം എല്ലാ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും . ഇത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന അനശ്വര കൃതിയെ ഇവിടെ സമകാലിക വായനയ്ക്ക് രാജീവ് വിധേയക്കുന്നത്
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301485
2nd
242
2021
Study
-
MALAYALAM
എക്കാാലത്തെയുംം ശാാശ്വത സത്യങ്ങ ള്‍ എന്ന നിിലയ്ക്കല്ല, ഓരോ കാാലഘട്ടത്തി ലെയും യാാഥാാര്‍ഥ്യയങ്ങളോട് പ്രതി പ്രവര്‍ത്തിിച്ചു നിരന്തരമായി നവീകരിക്കപ്പെടുന്നവയായിരിക്കണം എല്ലാ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും . ഇത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന അനശ്വര കൃതിയെ ഇവിടെ സമകാലിക വായനയ്ക്ക് രാജീവ് വിധേയക്കുന്നത്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ സമകാലിക വായന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!