സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി കെ ജോസഫ്‌
₹125.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203857-1
1st
192
2009
Cinema
-
MALAYALAM
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!