മലയാള സിനിമയിലെ അവിസ്‌മരണീയങ്ങൾ

മലയാള സിനിമയിലെ അവിസ്‌മരണീയങ്ങൾ

ശബ്ദത്തിൻറെ സൗന്ദര്യ  ശാസ്ത്രം

ശബ്ദത്തിൻറെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം

സിനിമയിലെ പെൺപെരുമ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി കെ ജോസഫ്‌
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432813
1st
112
2014
Cinema
-
MALAYALAM
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സിനിമയിലെ പെൺപെരുമ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്