ചുവന്ന ബാഡ്ജ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ആര്‍ വര്‍മ്മ
ഫാസിസത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിലേക്കും ആധിപത്യവൽക്കരണത്തിലേക്കും നോവൽ ആഴത്തിൽ കടന്നുചെല്ലുന്നു
₹340.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364616
Ist
344
2017
-
-
MALAYALAM
ഫാഷിസമാണ് രാജേഷ് ആര്‍ വര്‍മ്മയുടെ ഈ അസാധാരണ നോവലിന്റെ വിഷയം. ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ആഗമന-അധിനിവേശങ്ങളുടെ കുടിലതകളിലേക്ക് നിര്‍മ്മമവും നിശിതവുമായി ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ഈ നോവല്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചുവന്ന ബാഡ്ജ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!