കഥ പറയുന്ന മുത്തശ്ശി

കഥ പറയുന്ന മുത്തശ്ശി

ചോട്ടുവും മീട്ടുവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഹരീഷ് ആര്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌
പങ്കി പൂച്ചമ്മയുടെ മക്കളാണ് ചോട്ടുവും മീട്ടുവും. രണ്ടുപേരും ഏതുസമയവും കടിപിടിയാണ്. തമ്മില്‍ കടികൂടി കുറച്ചുകഴിയുമ്പോള്‍ അമ്മ അവരെ വിളിച്ചു പറയും: ചോട്ടുക്കുട്ടാ പൊന്നുമോനേ മീട്ടുവിനോടു നീ കൂട്ടുകൂടൂ. കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ത്തമ്മില്‍ കൂടിക്കഴിയണം, കൂട്ടുകാരായ്. മക്കളേ കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ പിണങ്ങരുത്. നിങ്ങള്‍ എന്നും കൂട്ടുകൂടി വേണം നടക്കാന്‍.'' അമ്മയുടെ വാക്കുകേട്ട് വഴക്ക് മാറി അവര്‍ വീണ്ടും കൂട്ടാകും. മൃഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ മത്സരങ്ങളുമെല്ലാം രസകരമായ ഭാഷയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753341
1st
72
2022
Children’s Literature
-
MALAYALAM
പങ്കി പൂച്ചമ്മയുടെ മക്കളാണ് ചോട്ടുവും മീട്ടുവും. രണ്ടുപേരും ഏതുസമയവും കടിപിടിയാണ്. തമ്മില്‍ കടികൂടി കുറച്ചുകഴിയുമ്പോള്‍ അമ്മ അവരെ വിളിച്ചു പറയും: ചോട്ടുക്കുട്ടാ പൊന്നുമോനേ മീട്ടുവിനോടു നീ കൂട്ടുകൂടൂ. കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ത്തമ്മില്‍ കൂടിക്കഴിയണം, കൂട്ടുകാരായ്. മക്കളേ കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ പിണങ്ങരുത്. നിങ്ങള്‍ എന്നും കൂട്ടുകൂടി വേണം നടക്കാന്‍.'' അമ്മയുടെ വാക്കുകേട്ട് വഴക്ക് മാറി അവര്‍ വീണ്ടും കൂട്ടാകും. മൃഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ മത്സരങ്ങളുമെല്ലാം രസകരമായ ഭാഷയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചോട്ടുവും മീട്ടുവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്