ഞാന്‍ സീത

ഞാന്‍ സീത

ചിത്രായനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അനന്യ ജി
ഭാവനയ്‌ക്കൊപ്പം ചരിത്രവും പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ അംശങ്ങളു മെല്ലാം ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള ആഖ്യാനശൈലി ഏതൊരു കൃതിയെയും നവ്യമായൊരു തലത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ചിത്രായനം എന്ന കൃതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നതും ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. നമുക്കേറെ പരിചിതമായൊരു പ്രമേയത്തെ ആഴത്തില്‍ തെളിഞ്ഞ ഭാഷകൊണ്ടു വിപുലീകരിക്കുന്ന മികച്ച നോവലാണ് ചിത്രായനം.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301966
1st
88
2021
Novel
-
MALAYALAM
ഭാവനയ്‌ക്കൊപ്പം ചരിത്രവും പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ അംശങ്ങളു മെല്ലാം ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള ആഖ്യാനശൈലി ഏതൊരു കൃതിയെയും നവ്യമായൊരു തലത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ചിത്രായനം എന്ന കൃതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നതും ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. നമുക്കേറെ പരിചിതമായൊരു പ്രമേയത്തെ ആഴത്തില്‍ തെളിഞ്ഞ ഭാഷകൊണ്ടു വിപുലീകരിക്കുന്ന മികച്ച നോവലാണ് ചിത്രായനം..
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചിത്രായനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്