ചിതറിയ ചിത്രങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം രാഘവന്‍
ഫ്രഞ്ചിന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ തലശേരിക്കടുത്ത മയ്യേനാടിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗി, അവിടത്തെ ചെറിയ മനുഷ്യര്‍, അവരുടെ വിധി വിശ്വാസങ്ങള്‍, കോളനി വാഴ്ചക്കാലത്തെ ഭരണകൂട ഇടപെടലുകള്‍, ചെറിയതോതില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന പ്രതിരോധങ്ങള്‍ ഇവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍. കോളനി ഭരണത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരന്റെ പതിനാറുകാരിയായ മകള്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്കിടയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും അത് അപ്രതീക്ഷിതമായി മുറിപ്പെടുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തേങ്ങലുകളും വായനക്കാരുടെ മനസ്സ് ആര്‍ദ്രമാക്കും.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126202058
2nd
216
2008
Novel
-
MALAYALAM
ഫ്രഞ്ചിന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ തലശേരിക്കടുത്ത മയ്യേനാടിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗി, അവിടത്തെ ചെറിയ മനുഷ്യര്‍, അവരുടെ വിധി വിശ്വാസങ്ങള്‍, കോളനി വാഴ്ചക്കാലത്തെ ഭരണകൂട ഇടപെടലുകള്‍, ചെറിയതോതില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന പ്രതിരോധങ്ങള്‍ ഇവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍. കോളനി ഭരണത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരന്റെ പതിനാറുകാരിയായ മകള്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്കിടയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും അത് അപ്രതീക്ഷിതമായി മുറിപ്പെടുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തേങ്ങലുകളും വായനക്കാരുടെ മനസ്സ് ആര്‍ദ്രമാക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചിതറിയ ചിത്രങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്