ലംബവും  തിരശ്ചീനവും

ലംബവും തിരശ്ചീനവും

ഇലയുടെ ദേശാടനം

ഇലയുടെ ദേശാടനം

ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കുമാരനാശാന്‍
ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഭാഷയിലും ഭാവത്തിലും ഇന്നും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതുമയുള്ള കൃതിയായി നിലകൊള്ളുന്നു; ആനുകാലിക സമൂഹത്തോട് ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വല മായി പ്രതികരിക്കുന്ന കാര്യമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു .അത് കാവ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ സംവാദശേഷി ഇന്ന് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, കാവ്യമെന്ന നിലയിൽ സമഗ്രമായ ജൈവചൈതന്യം അതിനുള്ളതുകൊണ്ടു കൂടെയാണ്. ഡോ. കെ എസ് രവികുമാർ
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789388485517
2nd
88
2020
POEM
-
MALAYALAM
ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഭാഷയിലും ഭാവത്തിലും ഇന്നും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതുമയുള്ള കൃതിയായി നിലകൊള്ളുന്നു; ആനുകാലിക സമൂഹത്തോട് ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വല മായി പ്രതികരിക്കുന്ന കാര്യമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു .അത് കാവ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ സംവാദശേഷി ഇന്ന് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, കാവ്യമെന്ന നിലയിൽ സമഗ്രമായ ജൈവചൈതന്യം അതിനുള്ളതുകൊണ്ടു കൂടെയാണ്. ഡോ. കെ എസ് രവികുമാർ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!