ചൈനീസ് മഞ്ഞ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മിഥുന്‍ കൃഷ്ണ
കരിയിലകൾക്കിടയിലൂടെ ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്ന ചുവന്ന ചോണനുറുമ്പാണ് ചൈനീസ് മഞ്ഞയിലെ ഓരോ കഥയും. മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ വൈകാരിക സങ്കീർണതകളെ മിതമായ വാക്കുകളിൽ ലളിതമായി ആവിഷകരിക്കുന്ന കഥാപ്രതലം, സമകാലീന സാമൂഹ്യ പരിതോവസ്ഥകളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കരിഞ്ഞ ചിറകുകളുടെ മണം. മുടിക്കെട്ടിയ പ്രഭാതങ്ങളിലെ നിഴൽ പങ്ങളുടെ കണ്ണീർ ഊക്കോടെ പതിക്കുന്ന ശബ്ദം. ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കെന്നപോലെ വാക്കുകൾ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.ആവള ടി. മാനവ യുവ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ കൃതി
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842960
2nd
104
2019
stories
-
MALAYALAM
കരിയിലകൾക്കിടയിലൂടെ ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്ന ചുവന്ന ചോണനുറുമ്പാണ് ചൈനീസ് മഞ്ഞയിലെ ഓരോ കഥയും. മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ വൈകാരിക സങ്കീർണതകളെ മിതമായ വാക്കുകളിൽ ലളിതമായി ആവിഷകരിക്കുന്ന കഥാപ്രതലം, സമകാലീന സാമൂഹ്യ പരിതോവസ്ഥകളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കരിഞ്ഞ ചിറകുകളുടെ മണം. മുടിക്കെട്ടിയ പ്രഭാതങ്ങളിലെ നിഴൽ പങ്ങളുടെ കണ്ണീർ ഊക്കോടെ പതിക്കുന്ന ശബ്ദം. ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കെന്നപോലെ വാക്കുകൾ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചൈനീസ് മഞ്ഞ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!