ഒരു ഉന്മാദിയുടെ  ദിനസരിക്കുറിപ്പുകളും  മറ്റു കഥകളും

ഒരു ഉന്മാദിയുടെ ദിനസരിക്കുറിപ്പുകളും മറ്റു കഥകളും

ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍  പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം 1920 - 2006

ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം 1920 - 2006

ചിലി മറ്റൊരു സെപ്റ്റംബർ 11

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പിലാർ അഗ്യുലേറ, റിക്കാർഡോ ഫ്രെഡസ്
അവരുടെ കയ്യിലാണ് അധികാരം, അവർക്ക് നമ്മെ തകർക്കാം. പക്ഷേ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകളെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ, ചരിത്രം നമ്മുടേതാണ്, ജനങ്ങൾ അത് നിർമിക്കും
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203857
1st
96
2009
-
Dr. Rohini Nair
MALAYALAM
അവരുടെ കയ്യിലാണ് അധികാരം, അവർക്ക് നമ്മെ തകർക്കാം. പക്ഷേ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകളെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ, ചരിത്രം നമ്മുടേതാണ്, ജനങ്ങൾ അത് നിർമിക്കും
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചിലി മറ്റൊരു സെപ്റ്റംബർ 11
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്