എച്മുക്കുട്ടിയുടെ കഥകള്‍

എച്മുക്കുട്ടിയുടെ കഥകള്‍

സ്ത്രീകളെ പറ്റി

സ്ത്രീകളെ പറ്റി

ചെങ്കല്‍ച്ചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ധനുജകുമാരി എസ്, വിജില ചിറപ്പാട്
ചെങ്കല്‍ച്ചൂള തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ചങ്കില്‍ പതിഞ്ഞ പേരാണ്. വളര്‍ന്നുവന്ന നഗരത്തിന്റെ വിഴുപ്പു ചുമക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു ജനതയുടെ കുതറലുകളാണ് ചെങ്കല്‍ച്ചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ധനുജകുമാരി പറയുന്നത്.
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹170.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903384
4th
136
2023
Autobiography
-
MALAYALAM
ചെങ്കല്‍ച്ചൂള തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ചങ്കില്‍ പതിഞ്ഞ പേരാണ്. വളര്‍ന്നുവന്ന നഗരത്തിന്റെ വിഴുപ്പു ചുമക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു ജനതയുടെ കുതറലുകളാണ് ചെങ്കല്‍ച്ചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ധനുജകുമാരി പറയുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചെങ്കല്‍ച്ചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്