ചാവൊലി ( RE-PRINT PROCESS )

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി എ ഉത്തമന്‍
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ദേശത്തെ കീഴാള ദളിത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് ചാവൊലി എന്ന നോവലിലൂടെ ഉത്തമന്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷ വാമൊഴി ഭാഷയുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ചാവൊലിയില്‍ ദര്‍ശിക്കാനാവും.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386112170
4th
160
2023
NOVEL
-
MALAYALAM
ഒരു ദേശത്തെ കീഴാള-ദളിത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് ചാവൊലി എന്ന നോവലിലൂടെ ഉത്തമന്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷ വാമൊഴി ഭാഷയുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ചാവൊലിയില്‍ ദര്‍ശിക്കാം. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചാവൊലി ( RE-PRINT PROCESS )
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്