ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

ചരിത്രരചനയും മതേതരവല്‍ക്കരണവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് റൊമീല ഥാപ്പര്‍
ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും കൊളോണിയലിസത്തിന്റെയും ചരിത്ര വീക്ഷണങ്ങള്‍ വികലമാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെയും വര്‍ത്തമാനത്തെയും ശാസ്ത്രീയവും ദാര്‍ശനികവുമായി പുനര്‍നിര്‍മിക്കുകയെന്ന മഹത്തായ ദൗത്യമാണ് റൊമീല ഥാപ്പര്‍ തന്റെ പ്രൗഢമായ രചനകളിലൂടെ നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ിത്.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205462
2nd
96
2022
History
Prof. V Karthikeyan Nair
MALAYALAM
ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും കൊളോണിയലിസത്തിന്റെയും ചരിത്ര വീക്ഷണങ്ങള്‍ വികലമാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെയും വര്‍ത്തമാനത്തെയും ശാസ്ത്രീയവും ദാര്‍ശനികവുമായി പുനര്‍നിര്‍മിക്കുകയെന്ന മഹത്തായ ദൗത്യമാണ് റൊമീല ഥാപ്പര്‍ തന്റെ പ്രൗഢമായ രചനകളിലൂടെ നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ിത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചരിത്രരചനയും മതേതരവല്‍ക്കരണവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്