ചങ്കൊണ്ടോ പറക്കൊണ്ടോ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡി അനില്‍കുമാര്‍
കടലും കടലോരമനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ കവിത കണ്ടെത്തുകയാണിവിടെ. പുതുകവിതയുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ തിരയടിച്ചുയരുന്ന സമാഹാരം.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112743
2nd
80
2022
-
MALAYALAM
കടലും കടലോരമനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ കവിത കണ്ടെത്തുകയാണിവിടെ. പുതുകവിതയുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ തിരയടിച്ചുയരുന്ന സമാഹാരം. മലയാള ഭാഷയിലും കവിതയിലും ഈ വാക്കുകള്‍ക്കും ഇടമുണ്ട്. ആരുമെഴുതാത്ത കടലോരത്തിന്റെ കവിതകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചങ്കൊണ്ടോ പറക്കൊണ്ടോ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്