ചന്ദ്രസ്പർശം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഹരിദാസ് കരിവെള്ളൂർ
കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും അതിരുകളെ ഭേദിക്കുന്ന കഥാഭാവനകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം. സാമൂഹ്യവും വൈയക്തികവുമായ അനുഭവങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാവനകള്‍ ഇഴചേരുന്ന ആഖ്യാനശൈലി പിന്തുടരുന്ന ഈ കഥകള്‍ പുതിയ കാലത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകള്‍ കൂടെയാണ്.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410143
1st
120
2019
stories
-
MALAYALAM
കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും അതിരുകളെ ഭേദിക്കുന്ന കഥാഭാവനകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം. സാമൂഹ്യവും വൈയക്തികവുമായ അനുഭവങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഭാവനകള്‍ ഇഴചേരുന്ന ആഖ്യാനശൈലി പിന്തുടരുന്ന ഈ കഥകള്‍ പുതിയ കാലത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകള്‍ കൂടെയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചന്ദ്രസ്പർശം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്