ചന്ദ്രകാന്തം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എന്‍ എസ് സുമേഷ് കൃഷ്ണന്‍
ഗ്രാമീണ സംസ്‌കൃതിയുടെ ഉള്‍ത്തുടിപ്പുകളും നവനാഗരിക സംസ്‌കൃതിയുടെ വിഹ്വലതകളും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രകടമാകുന്ന കവിതകളാണ് ചന്ദ്രകാന്തമെന്ന ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. സ്മരണയും ആരാധനയും ദര്‍ശനവും ആത്മീയതയുമെല്ലാം ഉള്‍ച്ചേരുന്ന കവിതകള്‍ വേറിട്ട ഒരു കാവ്യലോകത്തെ ഭാവസുന്ദരമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കവിതയെ സംബന്ധിച്ചു നിലനിന്നു പോരുന്ന പൊതുബോധങ്ങളുടെ അരികുപറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കവിതകള്‍ കവിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും നിലപാടുകളുടെയും നേരടയാളങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410129
-
72
-
Poem
-
Malayalam
ഗ്രാമീണ സംസ്‌കൃതിയുടെ ഉള്‍ത്തുടിപ്പുകളും നവനാഗരിക സംസ്‌കൃതിയുടെ വിഹ്വലതകളും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രകടമാകുന്ന കവിതകളാണ് ചന്ദ്രകാന്തമെന്ന ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. സ്മരണയും ആരാധനയും ദര്‍ശനവും ആത്മീയതയുമെല്ലാം ഉള്‍ച്ചേരുന്ന കവിതകള്‍ വേറിട്ട ഒരു കാവ്യലോകത്തെ ഭാവസുന്ദരമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കവിതയെ സംബന്ധിച്ചു നിലനിന്നു പോരുന്ന പൊതുബോധങ്ങളുടെ അരികുപറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കവിതകള്‍ കവിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും നിലപാടുകളുടെയും നേരടയാളങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചന്ദ്രകാന്തം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!