കിഴവനും കടലും

കിഴവനും കടലും

ചോട്ടുവും മീട്ടുവും

ചോട്ടുവും മീട്ടുവും

ബ്രസീലിലെ നാടോടിക്കഥകള്‍

പുനരാഖ്യാനം : പ്രേമാനന്ദ് ചമ്പാട്‌ ആമസോണ്‍ മഴക്കാടുകളിലെ ഗോത്രജീവിതത്തിന്റെ പാരസ്പര്യത്തില്‍നിന്നും രൂപംകൊണ്ട വായ്‌മൊഴി വഴക്കങ്ങള്‍ ഭാവനാ സമ്പന്നരായ മനുഷ്യരുടെ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ തലമുറകള്‍ കൈമാറി എത്തിച്ചേര്‍ന്നതാണ് ബ്രസീലിലെ നാടോടിക്കഥകള്‍.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789394753068
1st
152
2023
Children's Literarture
-
MALAYALAM
ആമസോണ്‍ മഴക്കാടുകളിലെ ഗോത്രജീവിതത്തിന്റെ പാരസ്പര്യത്തില്‍നിന്നും രൂപംകൊണ്ട വായ്‌മൊഴി വഴക്കങ്ങള്‍ ഭാവനാ സമ്പന്നരായ മനുഷ്യരുടെ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ തലമുറകള്‍ കൈമാറി എത്തിച്ചേര്‍ന്നതാണ് ബ്രസീലിലെ നാടോടിക്കഥകള്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് ആഹ്ലാദം നല്കുന്ന വായനാനുഭവമായിരിക്കും ഈ നാടോടിക്കഥകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബ്രസീലിലെ നാടോടിക്കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്