ഗുജറാത്ത് വർഗീയ ലഹള

വർഗീയതയുടെ വിഷം ആളിപർന്ന ഗുജറാത്ത് മോഡൽ കലാപങ്ങളുടെ വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും, അതിനെതിരെ പടപൊരുതിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയുടെ കാവലാളുകളുടെ ചരിത്രവും അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ... ആളി കത്തുന്ന മണിപ്പൂരിൻ്റെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ... 1.വെറുപ്പിൻ്റെ ശരീര ശാസ്ത്രം ✍️ രേവതി ലോൾ 2. ഭരണഘടനയുടെ കാവലാൾ ✍️ തീസ്ത സെതൽവാദ്
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

2 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

2 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും