പാചകം

ഓർഡർ നല്കിയ ശേഷം Whatsapp / email എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം വഴി ഓഫ്ഫീസ് സമയം ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് . അവശ്യമങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ വഴി പുസ്തകം Registered Post / Professional Courier മുഖാന്തരം അയക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പുസ്തകം പോസ്റ്റൽ VPP ആയി അയക്കുവാനുള്ള നടപടി താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും