ഏറ്റവും പുതിയത്

ഏറ്റവും പുതിയത്
പ്രിയ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : 1. 150 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ഷിപ്പിങ് . 2.₹1500 മുകളിൽ ഉള്ള ഓർഡറുകൾ payment ന് ശേഷമേ അയക്കാൻ കഴിയൂ.., ( OR SEND PART ) Gpay Available . 3. കോംബോ ഓഫറുകൾ വഴി കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. 4. ഓർഡർ നല്കിയ ശേഷം ട്രാക്കിങ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ പരിശോധിക്കുക . 5. ഓർഡർ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്ക് noreply.chinthapublishers@gmail.com ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടുക 6. തപാൽ വഴി അയക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 4-7 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കും NB : പതിപ്പിൽ മാറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം 6.കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഓർഡറുകൾ പണം അടച്ച ശേഷമേ അയക്കാൻ സാധിക്കൂ . ശ്രദ്ധിക്കുക : 150 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഓർഡറുകൾ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് നല്കുമ്പോൾ ചിന്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുവിധ ഷിപ്പിംഗ് നിരക്കും ഈടാക്കുന്നില്ല . എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫ്ഫീസ് ഭാഗത്ത് നിന്നും cartage paid എന്ന നിലയിൽ ചെറിയ തുക ഈടാക്കാറുണ്ട് . ഈ തുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഈടാക്കുന്ന തുകയാണ് അവ ചിന്ത തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാധ്യതസ്ഥരല്ല . .
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

ഇനങ്ങൾ 149- ൽ 1- 12

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

ഇനങ്ങൾ 149- ൽ 1- 12

ഓരോ പേജിലും