പോസ്റ്റ്‌കൊളോണിയല്‍  സാഹിത്യം ഒരാമുഖം

പോസ്റ്റ്‌കൊളോണിയല്‍ സാഹിത്യം ഒരാമുഖം

ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍

ഭാവനയുടെ കോളനികള്‍

സാലിം അലി ഇന്ത്യന്‍ പക്ഷി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി റഹീം
സലിം അലി ഇന്ത്യ പക്ഷിശാസ്ത്ര പഠനത്തെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി. കൊളോണിയല്‍ ശക്തികളാല്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായി അദ്ദേഹം ഉയര്‍ന്നുവന്നു.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410747
1st
-
2020
Study
-
MALAYALAM
പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാലത്ത് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി സമർപ്പിച്ച പ്രശസ്ത പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞനും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സലിം അലിയുടെ 125-ാം ജന്മവാർഷിക വർഷമാണ് 2021. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു, നിരവധി പക്ഷി സർവ്വേകൾ നടത്തി ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി. "സലിം അലി, ദി ബേർഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ" എന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരായ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് .എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതിയതാണ്. ഭാഷ, പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ തീർച്ചയായും വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സാലിം അലി ഇന്ത്യന്‍ പക്ഷി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!