രാസബന്ധവും രാസ ഊര്‍ജ്ജവും

രാസബന്ധവും രാസ ഊര്‍ജ്ജവും

ദൈവത്തിന്റെ മകള്‍

ദൈവത്തിന്റെ മകള്‍

പ്രകൃതിയും ആയുര്‍വ്വേദവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. കെ ജ്യോതിലാല്‍
കാറ്റ്, മഴ, കുന്നുകൾ, മലകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ ആയുർവേദ ചികിത്സയെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം.
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637734
Ist
96
2018
-
-
MALAYALAM
ദേശാഭിമാനി ദിനപ്പത്രത്തിലെ 'കിളിവാതില്‍' എന്ന പംക്തിയില്‍ 2015 മാര്‍ച്ചു മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയും ആയുര്‍വ്വേദവും. ഇതില്‍ 13 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി കാറ്റ്, മഴ, നദികള്‍, മലകള്‍, പര്‍വ്വതങ്ങള്‍, ധാതുലവണങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍ ആയുര്‍വ്വേദ ചികിത്സയെയും ജീവിതത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. ചികിത്സയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മതല സ്വാധീനത്തെയാണ് ഇതു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും സാധാരണക്കാര്‍ക്കും ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. പ്രശസ്ത ആയുര്‍വ്വേദ ഭിഷഗ്വരനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. കെ ജ്യോതിലാല്‍ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം വായനക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടെ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രകൃതിയും ആയുര്‍വ്വേദവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്