ഡോ. പല്‍പ്പു

ഡോ. പല്‍പ്പു

ഗ്രീക്ക് പുരാണകഥകള്‍  കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

ഗ്രീക്ക് പുരാണകഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

പൊയ്കയില്‍ അപ്പച്ചന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌
കേരള നവോത്ഥാനത്തില്‍ മൗലികമായ സംഭാവന നല്കിയ പൊയ്കയില്‍ അപ്പച്ചന്‍ എന്ന പൊയ്കയില്‍ ശ്രീകുമാരഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും. അടിമാനുഭവത്തെ ചരിത്രവല്ക്കരിച്ച മഹാനായ നവോത്ഥാന നായകന്റെ സഞ്ചാരവഴികള്‍.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445188
3rd
112
2021
Navakeralashilpikal
-
MALAYALAM
കേരള നവോത്ഥാനത്തില്‍ മൗലികമായ സംഭാവന നല്കിയ പൊയ്കയില്‍ അപ്പച്ചന്‍ എന്ന പൊയ്കയില്‍ ശ്രീകുമാരഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും. അടിമാനുഭവത്തെ ചരിത്രവല്ക്കരിച്ച മഹാനായ നവോത്ഥാന നായകന്റെ സഞ്ചാരവഴികള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പൊയ്കയില്‍ അപ്പച്ചന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്