കുട്ടികളും ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയും

കുട്ടികളും ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയും

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രക്വിസ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് ഹരിപ്രിയ
പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവ്യവഹാരത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും നിര്‍വ്വചനങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ വേണ്ടുന്നവയാണ്. ഈ രൂപങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് മനസ്സില്‍ സ്ഥായിയായി നില്ക്കുന്നത്. അത്തരം ചില പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് ശ്രീമതി ഹരിപ്രിയ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485821
1st
64
2021
School Plus
-
MALAYALAM
പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവ്യവഹാരത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും നിര്‍വ്വചനങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ വേണ്ടുന്നവയാണ്. ഈ രൂപങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് മനസ്സില്‍ സ്ഥായിയായി നില്ക്കുന്നത്. അത്തരം ചില പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് ശ്രീമതി ഹരിപ്രിയ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രക്വിസ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്