ആരോടും പരിഭവലേശമില്ലാതെ

ആരോടും പരിഭവലേശമില്ലാതെ

നിളയും മലയാള സാഹിത്യവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി ആര്‍ അജയന്‍
നിളയും മലയാളസാഹിത്യവും എന്ന ഈ കൃതി നിളാതീരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സാഹിത്യ പ്രതിഭകളുടെ രചനകളെയും അവരുടെ ധൈഷണിക സംഭാവനകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പാലക്കാടു മുതല്‍ പൊന്നാനി വരെയുള്ള ഈ നദിക്കരയില്‍ ജനിച്ചുജീവിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞുപോയ അനവധി സാഹിത്യപ്രതിഭകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രാദേശിക സംസ്‌കാരപഠനത്തിന്റെ അനന്ത സാദ്ധ്യതകളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലക കൂടിയാണ്.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410310
3rd
144
2022
Study
-
MALAYALAM
നിളയും മലയാളസാഹിത്യവും എന്ന ഈ കൃതി നിളാതീരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സാഹിത്യ പ്രതിഭകളുടെ രചനകളെയും അവരുടെ ധൈഷണിക സംഭാവനകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പാലക്കാടു മുതല്‍ പൊന്നാനി വരെയുള്ള ഈ നദിക്കരയില്‍ ജനിച്ചുജീവിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞുപോയ അനവധി സാഹിത്യപ്രതിഭകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രാദേശിക സംസ്‌കാരപഠനത്തിന്റെ അനന്ത സാദ്ധ്യതകളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലക കൂടിയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നിളയും മലയാള സാഹിത്യവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്