മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക്

മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക്

മിഥ്യാഭിമാനവും മുന്‍വിധിയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജെയിന്‍ ഓസ്റ്റിന്‍
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ നിത്യവിസ്മയമായിത്തീര്‍ന്ന Pride and Prejudice ന്റെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവിതം ആഴത്തില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ച് ലോകസാഹിത്യത്തില്‍ ഇടം നേടിയ നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹255.00 പ്രത്യേക വില ₹230.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207749
1st
352
2012
World Classic
k s richard
MALAYALAM
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ നിത്യവിസ്മയമായിത്തീര്‍ന്ന Pride and Prejudice ന്റെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവിതം ആഴത്തില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ച് ലോകസാഹിത്യത്തില്‍ ഇടം നേടിയ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മിഥ്യാഭിമാനവും മുന്‍വിധിയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്