മാര്‍ക്‌സും
 മാര്‍പാപ്പയും

മാര്‍ക്‌സും മാര്‍പാപ്പയും

മാർക്സിയൻ അർദ്ധശാസ്ത്രം

മാർക്സിയൻ അർദ്ധശാസ്ത്രം

മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു ക്ലാസിക്കുകള്‍ മാര്‍ക്‌സിസവും സോഷ്യലിസവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. കെ എന്‍ ഗണേഷ്
മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു ക്ലാസിക്കുകള്‍ മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. പുതിയ കാലത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിശകലനങ്ങള്‍
സാധാരണ വില ₹400.00 പ്രത്യേക വില ₹360.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637215
Ist
-
2017
-
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു ക്ലാസിക്കുകള്‍ മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.പുതിയ കാലത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിശകലനങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു ക്ലാസിക്കുകള്‍ മാര്‍ക്‌സിസവും സോഷ്യലിസവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്