മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം എസ് ദേവദാസ്
മാർക്സിസം ലെനിനിസത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം എന്താണെന്നും അത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം
സാധാരണ വില ₹400.00 പ്രത്യേക വില ₹360.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167204
8th
304
2013
Marxist Classic
-
MALAYALAM
മാർക്സിസം ലെനിനിസത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം എന്താണെന്നും അത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്