ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

BBC Documentary Chinthapublishers

വംശഹത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം

മാർക്സിസിൻ്റെ സമരങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജി വിജയകുമാർ
വിപ്ലവകാരി എന്ന നിലയിലുള്ള മാർക്സിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് ജി വിജയകുമാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്
₹320.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410242
1st
264
2021
Study
-
MALAYALAM
വിപ്ലവകാരി എന്ന നിലയിലുള്ള മാർക്സിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് ജി വിജയകുമാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസിൻ്റെ സമരങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്