വിനു ഏബ്രഹാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കഥകള്‍

വിനു ഏബ്രഹാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കഥകള്‍

മാർക്സിയൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. കെ എന്‍ ഗംഗാധരന്‍
A study of Marxian political economy.
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637468
2nd
-
2018
-
-
MALAYALAM
A study of Marxian political economy.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിയൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!