മനുഷ്യബന്ധനങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സോമര്‍സെറ്റ് മോം
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണഭാവങ്ങളെ ഹൃദയഹാരിയായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. കാവ്യാത്മകവും ശില്‍പ്പ ചാരുതയാര്‍ന്നതുമായ ഭാഷയിലൂടെ അനുവാചകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ മഹാനായ നോവലിസ്റ്റിന്റെ അസാധാരണ രചന.
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789382167914
1st
168
2012
World Classic
Iringal Krishnan , A S Ayoob
MALAYALAM
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണഭാവങ്ങളെ ഹൃദയഹാരിയായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. കാവ്യാത്മകവും ശില്‍പ്പ ചാരുതയാര്‍ന്നതുമായ ഭാഷയിലൂടെ അനുവാചകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ മഹാനായ നോവലിസ്റ്റിന്റെ അസാധാരണ രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മനുഷ്യബന്ധനങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്