മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജെയിന്‍ ഓസ്റ്റിന്‍
ആധുനിക നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ അന്യാദൃശമായ ആഖ്യാനവൈഭവം കൊണ്ട് ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വിശ്വോത്തര നോവൽ. ലക്ഷക്കണക്കിനു വായനക്കാരെയും സിനിമാസ്വാദകരെയും ആകർഷിക്കു കയും ഗഗനഭേദിയായ ആശയങ്ങ ളുടെ മാസ്മരികലോകം തുറന്നിടു കയും ചെയ്ത എക്കാലത്തെയും മഹത്തായ സാഹിത്യകൃതി
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹216.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205547
1st
384
2010
World Classic
K P BALACHANDRAN
MALAYALAM
ആധുനിക നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ അന്യാദൃശമായ ആഖ്യാനവൈഭവം കൊണ്ട് ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വിശ്വോത്തര നോവൽ. ലക്ഷക്കണക്കിനു വായനക്കാരെയും സിനിമാസ്വാദകരെയും ആകർഷിക്കു കയും ഗഗനഭേദിയായ ആശയങ്ങ ളുടെ മാസ്മരികലോകം തുറന്നിടു കയും ചെയ്ത എക്കാലത്തെയും മഹത്തായ സാഹിത്യകൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്