കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം

മലബാര്‍കലാപം ഒരു പുനര്‍വായന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. കെ ടി ജലീല്‍
1921 ലെ മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രഭൂമികയിലേക്കും അതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അക്കാലത്തെ ഭൂവുടമാ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഗവേഷകന്റെ മനസ്സോടെ സമീപിക്കുകയാണ് ഡോ. കെ ടി ജലീല്‍.
സാധാരണ വില ₹280.00 പ്രത്യേക വില ₹252.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112668
8th
224
2021
Study
-
MALAYALAM
1921 ലെ മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രഭൂമികയിലേക്കും അതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അക്കാലത്തെ ഭൂവുടമാ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഗവേഷകന്റെ മനസ്സോടെ സമീപിക്കുകയാണ് ഡോ. കെ ടി ജലീല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലബാര്‍കലാപം ഒരു പുനര്‍വായന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!