ഞങ്ങള്‍ അരുമകള്‍

ഞങ്ങള്‍ അരുമകള്‍

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

കുട്ടികളും ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ആര്‍ പ്രസന്നകുമാര്‍
ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക നൂറ്റമ്പതുവര്‍ഷം പിന്നിട്ട വേളയില്‍ ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയുടെ ചരിത്ര - വര്‍ത്തമാനകാല വിശദാംശങ്ങളെയും ഉപയോഗങ്ങളെയും രസകരമായ ഒരു ലഘുനോവലായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ശാസ്ത്രപഠനത്തില്‍ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410723
1st
104
2020
School-Plus
-
MALAYALAM
ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക നൂറ്റമ്പതുവര്‍ഷം പിന്നിട്ട വേളയില്‍ ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയുടെ ചരിത്ര - വര്‍ത്തമാനകാല വിശദാംശങ്ങളെയും ഉപയോഗങ്ങളെയും രസകരമായ ഒരു ലഘുനോവലായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ശാസ്ത്രപഠനത്തില്‍ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുട്ടികളും ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!