തത്വശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

തത്വശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

വരൂ.... കണക്കില്‍ മിടുക്കരാകാം

വരൂ.... കണക്കില്‍ മിടുക്കരാകാം

കുട്ടികളുടെ എംഗല്‍സ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ടി ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കര്‍
ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കമ്യൂണിസത്തിന്റെയും ആചാര്യന്മാരിലൊരാളായ ഫ്രെഡറിക് എംഗല്‍സിന്റെ ജീവിതത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാന്‍ ഈ കൃതി ഉപകരിക്കും.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155736
3rd
72
2022
Children’s Literature
-
MALAYALAM
ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും കമ്യൂണിസത്തിന്റെയും ആചാര്യന്മാരിലൊരാളായ ഫ്രെഡറിക് എംഗല്‍സിന്റെ ജീവിതത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാന്‍ ഈ കൃതി ഉപകരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുട്ടികളുടെ എംഗല്‍സ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!