പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രക്വിസ്‌

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രക്വിസ്‌

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
മലയാള ഭാഷയുടെയും കവിതയുടെയും അഭിമാനമായ കുമാരനാശാന്‍, ഉള്ളൂര്‍, വള്ളത്തോള്‍ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതകളെയും അടുത്തറിയാന്‍. കവിത്രയങ്ങളുടെ കാവ്യജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.
സാധാരണ വില ₹260.00 പ്രത്യേക വില ₹234.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637499
3rd
208
2021
School Plus
-
MALAYALAM
മലയാള ഭാഷയുടെയും കവിതയുടെയും അഭിമാനമായ കുമാരനാശാന്‍, ഉള്ളൂര്‍, വള്ളത്തോള്‍ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതകളെയും അടുത്തറിയാന്‍. കവിത്രയങ്ങളുടെ കാവ്യജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്