പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രക്വിസ്‌

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രക്വിസ്‌

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍

കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
മലയാള ഭാഷയുടെയും കവിതയുടെയും അഭിമാനമായ കുമാരനാശാന്‍, ഉള്ളൂര്‍, വള്ളത്തോള്‍ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതകളെയും അടുത്തറിയാന്‍. കവിത്രയങ്ങളുടെ കാവ്യജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.
സാധാരണ വില ₹260.00 പ്രത്യേക വില ₹234.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637499
3rd
208
2021
School Plus
-
MALAYALAM
മലയാള ഭാഷയുടെയും കവിതയുടെയും അഭിമാനമായ കുമാരനാശാന്‍, ഉള്ളൂര്‍, വള്ളത്തോള്‍ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതകളെയും അടുത്തറിയാന്‍. കവിത്രയങ്ങളുടെ കാവ്യജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കവിത്രയം ആശാന്‍ ഉള്ളൂര്‍ വള്ളത്തോള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!