പ്രണയവും പ്രക്ഷോഭവും

പ്രണയവും പ്രക്ഷോഭവും

പ്രണയംപോലെ നീല

പ്രണയംപോലെ നീല

കടല്‍ പ്രണയങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബീന സജീവ്
മനുഷ്യഭാവനയുമായും ചിന്തയുമായും ഏറെ അടുത്തു നിന്നു സംവദിക്കുന്ന പഴക്കമേറിയ ജനപ്രിയ മാധ്യമമാണ് കഥ.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364890
2nd
144
2022
Stories
-
MALAYALAM
മനുഷ്യഭാവനയുമായും ചിന്തയുമായും ഏറെ അടുത്തു നിന്നു സംവദിക്കുന്ന പഴക്കമേറിയ ജനപ്രിയ മാധ്യമമാണ് കഥ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കടല്‍ പ്രണയങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്