കാസ്റ്റര്‍ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേയര്‍

കാസ്റ്റര്‍ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേയര്‍

ജൂഡ് എന്ന മനുഷ്യന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തോമസ് ഹാര്‍ഡി
ദാമ്പത്യത്തെയും പ്രണയത്തെയും വിഭിന്നരീതിയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍ എകാന്തതയും പ്രണയഭംഗവും ഇഴചേര്‍ന്നു വികസിക്കുന്ന ഇതിവൃത്ത ഘടന വിക്‌ടോറിയന്‍ യുഗത്തിലെ വര്‍ഗവൈരുധ്യത്തെയും കപടസദാചാരങ്ങളെയും വിമര്‍ശിക്കുന്ന തോമസ് ഹാര്‍ഡിയുടെ അവസാന നോവലായ ഖൗറല വേല ീയരൌൃല ന്റെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം
₹330.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205691
1st
248
2010
World Classic
K P SUMATHI
MALAYALAM
ദാമ്പത്യത്തെയും പ്രണയത്തെയും വിഭിന്നരീതിയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍ എകാന്തതയും പ്രണയഭംഗവും ഇഴചേര്‍ന്നു വികസിക്കുന്ന ഇതിവൃത്ത ഘടന വിക്‌ടോറിയന്‍ യുഗത്തിലെ വര്‍ഗവൈരുധ്യത്തെയും കപടസദാചാരങ്ങളെയും വിമര്‍ശിക്കുന്ന തോമസ് ഹാര്‍ഡിയുടെ അവസാന നോവലായ ഖൗറല വേല ീയരൌൃല ന്റെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജൂഡ് എന്ന മനുഷ്യന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!