ചിലി മറ്റൊരു സെപ്റ്റംബർ 11

ചിലി മറ്റൊരു സെപ്റ്റംബർ 11

തത്വശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

തത്വശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം 1920 - 2006

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി ഭാസ്കരൻ
ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം മുതല്‍ 2006 ഡിസംബര്‍ 14-ന്റെ ദേശീയ പൊതുപണിമുടക്കുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം. ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലുകള്‍ ഈ കൃതി തൊട്ടുതൊട്ടു പോവുന്നു. ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ കൃതി ഏറെ സഹായകമായിരിക്കും.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155521
6th
92
2013
History
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം മുതല്‍ 2006 ഡിസംബര്‍ 14-ന്റെ ദേശീയ പൊതുപണിമുടക്കുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം. ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലുകള്‍ ഈ കൃതി തൊട്ടുതൊട്ടു പോവുന്നു. ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ കൃതി ഏറെ സഹായകമായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം 1920 - 2006
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്