കിലുക്കാംപെട്ടിയും  പൂത്തുമ്പികളും കലാപഠനത്തിനൊരാമുഖം

കിലുക്കാംപെട്ടിയും പൂത്തുമ്പികളും കലാപഠനത്തിനൊരാമുഖം

എകര്‍ന്ന മലപോലെ പടര്‍ന്ന വള്ളിപോലെ

എകര്‍ന്ന മലപോലെ പടര്‍ന്ന വള്ളിപോലെ

ഗണിതശാസ്ത്രപ്രതിഭകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അപൂര്‍വ പുസ്തകം. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥം.
₹400.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432059
1st
328
2021
Study
-
MALAYALAM
ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അപൂര്‍വ പുസ്തകം. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗണിതശാസ്ത്രപ്രതിഭകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്