ദൈവനാമത്തില്‍

ദൈവനാമത്തില്‍

പുരുഷാരം

പുരുഷാരം

എഡ്വിന്‍പോള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി വി ബാലകൃഷ്ണന്‍
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്നാവസ്ഥകളെ അത്രമേല്‍ സൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്‌കരിച്ച കഥകളാണ് എഡ്വിന്‍ പോള്‍ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലുള്ളത്. യാഥാസ്ഥിതികവാദികളാല്‍ പ്രണയ കാമനകളുടെ സാമ്പ്രദായിക വഴികള്‍ക്കു പുറത്തു നിര്‍ത്തപ്പെട്ട സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗത്തെപ്പോലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം എഡ്വിന്‍ പോളില്‍ ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ കഴിയും. പുതിയ കാലത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ചേര്‍ത്തുവെക്കുന്ന ഈ രചനകള്‍ മികച്ച കഥകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.
സാധാരണ വില ₹160.00 പ്രത്യേക വില ₹144.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9393468734
1st
128
2022
Stories
-
MALAYALAM
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്നാവസ്ഥകളെ അത്രമേല്‍ സൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്‌കരിച്ച കഥകളാണ് എഡ്വിന്‍ പോള്‍ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലുള്ളത്. യാഥാസ്ഥിതികവാദികളാല്‍ പ്രണയ കാമനകളുടെ സാമ്പ്രദായിക വഴികള്‍ക്കു പുറത്തു നിര്‍ത്തപ്പെട്ട സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗത്തെപ്പോലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം എഡ്വിന്‍ പോളില്‍ ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ കഴിയും. പുതിയ കാലത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ചേര്‍ത്തുവെക്കുന്ന ഈ രചനകള്‍ മികച്ച കഥകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എഡ്വിന്‍പോള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്