നില്‍ക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നില്‍ക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ

ചെങ്കല്‍ച്ചൂളയിലെ  എന്റെ ജീവിതം

ചെങ്കല്‍ച്ചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം

എച്മുക്കുട്ടിയുടെ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എച്മുക്കുട്ടി
എച്മുക്കുട്ടിയുടെ കഥകളില്‍ സ്‌നേഹവിഷാദങ്ങളുടെ തുഷാരബിന്ദുക്കള്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പെണ്‍വാഴ്‌വു മാത്രമല്ല ലിംഗഭേദങ്ങളുടെ ജീവിതവും എച്മുക്കുട്ടിയിലൂടെ കടന്നുവരുന്നു.
സാധാരണ വില ₹320.00 പ്രത്യേക വില ₹288.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410594
2nd
240
2021
Stories
-
MALAYALAM
എച്മുക്കുട്ടിയുടെ കഥകളില്‍ സ്‌നേഹവിഷാദങ്ങളുടെ തുഷാരബിന്ദുക്കള്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പെണ്‍വാഴ്‌വു മാത്രമല്ല ലിംഗഭേദങ്ങളുടെ ജീവിതവും എച്മുക്കുട്ടിയിലൂടെ കടന്നുവരുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എച്മുക്കുട്ടിയുടെ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്