ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

ഡോ. പല്‍പ്പു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌, രാജേഷ് കെ എരുമേലി
കേരള നവോത്ഥാനത്തിന് ആധുനികദിശാബോധം നല്കിയ ഡോ. പല്പുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും സമഗ്രമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637949
1st
112
2021
navakeralashilpikal
-
MALAYALAM
കേരള നവോത്ഥാനത്തിന് ആധുനികദിശാബോധം നല്കിയ ഡോ. പല്പുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും സമഗ്രമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡോ. പല്‍പ്പു
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്